KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI KANUNU

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Değerli Ziyaretçimiz,

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı (“Vakıf”) açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerinin işlenmesine yönelik uygulamalarımız ve bu husustaki haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’ni Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırladık.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

Vakfımız ile paylaştığınız;

- Kimlik verileriniz (ad-soyad, doğum tarihi gibi)
- İletişim verileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi)

ile sınırlı kişisel verileriniz, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve yine, yasal düzenlemelerde belirtilen amaçlarla Kanun’un 3 (e) maddesinde tanımlandığı şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?

Kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli idari ve teknik tedbirleri almak kaydıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ve olağan iş faaliyetlerimiz çerçevesinde, gerekli olduğu durumlarda, yurt içinde bulunan sözleşmesel ilişki içinde olduğumuz ve/veya işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve bu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, verilerinizi yazılı veya sözlü olarak; fiziksel veya elektronik ortamda Vakıf’a iletmeniz halinde ve Kanun’da bahsedilen otomatik yollarla ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecektir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK M. 5/2a), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (KVKK M. 5/2c), veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK M. 5/2ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK M. 5/2e) ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK M. 5/2f) kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Vakfımıza ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak vakif@tekisik.org e-posta adresimize gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile Uğur Mumcu Caddesi, Uğur Mumcunun Sokağı, No:35/A, Gaziosmanpaşa, Ankara adresimize başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.